Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Digitális gyűjteményeink

Hungaricana

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.

A Hungaricana gazdag dokumentumállományában helyet kapott az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteményének több százezer oldalnyi digitalizált anyaga is. A plenáris ülések szószerinti naplói, illetve az országgyűlési irományok 1861-től egészen 1990-ig, a képviselő- és felsőházi almanachok és lakáskönyvek 1884-től 1939-ig, míg a házszabályok, a költségvetés és a zárszámadás 1848-ig visszamenőleg kereshetők a portálon. A könyvtár által szolgáltatott digitális tartalmak között szintén fellelhetők a Magyar Királyság és Erdély 16-17. századi országgyűlési emlékei, valamint a kiegyezés és 1945 közötti időszak rendeleteit tartalmazó Magyarországi Rendeletek Tára is.

Muzeális kincseink

Az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteménye megközelítőleg 8000 művet tartalmaz, összetétele sokszínű, a jogi, politikai, országgyűlési, államtudományi, az egyetemes, illetve a magyar történelmi kötetek mellett a földrajzi, gazdasági, teológiai, hadtudományi, irodalomtudományi és szépirodalmi kötetek is találhatók benne. A kötetek közül 25 mű XVI. századi, nagyarányú a XVII–XVIII. századi jogi művek száma: törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházi jogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam- és jogtudományi összefoglaló művek.

A muzeális kötetek egy része Ghyczy Ignác (1799–1870) híres komáromi könyvgyűjtő, országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyet örökösei ajándékoztak az 1872-ben a Képviselőházi Könyvtárnak. A rendkívül értékes magángyűjteményből kb. 14 500 kötetet őrzünk. Az országgyűléssel kapcsolatos muzeális kötetek Gyurikovits György (1780–1848) pozsonyi táblabíró, országgyűlési követ hagyatékából származnak, és a Magyar Parlamenti Gyűjteményben olvashatók.

A legrégebbi kötetünk Werbőczy István 1517-ben kiadott Tripartituma. A muzeális gyűjtemény különösen becses kötetei közül néhány példa: Bonfini Rerum Ungaricumjának Zsámboki János által átdolgozott műve 1581-ből, Ortelius Theatrum orbis terrarumja 1595-ből, Nádasdi Ferenc Mausoleumja 1664-ből, az Ónodi országgyűlés articulusai 1707-ből.

Tervtár

A tervtár állományának jelentős részét az Országház építése idején, tehát az 1880-as évek és a századforduló között született tervrajzok alkotják. A digitális gyűjteményben az alap- és helyszínrajzoktól kezdve, metszeteken, homlokzati terveken át a különböző belső részletrajzokig megtalálhatjuk mindazokat az eredeti terveket, részletrajzokat, amelyeket Steindl Imre irányítása alatt számos neves műhely készített. A kor legjelentősebb építkezését kiszolgáló műhelyekből kikerülő tervek hordozóanyag, illetve rajztechnika tekintetében egyaránt sokszínűek. Az állományban láthatunk papír- és vászonhordozók mellett tussal, színes tussal, tintával, valamint ceruzával készített tervlapokat is.

Szintén a tervtárban őrizzük a tervanyaghoz kapcsolódó iratanyagokat, köztük eredeti szerződéseket, ügyiratokat, amelyek az Országház építésének történetét árnyalják, gazdagítják. Így az iratanyagokban találkozhatunk többek között Zsolnay Vilmos, Róth Miksa, Thék Endre, Jungfer Gyula és Zellerin Mátyás mellett a kor számos más elismert szakember és művész nevével. A tervtár tartalmazza az Országház épületéhez kapcsolódó Balassi Bálint utcai bérház anyagait is, ahol ugyanezek a mesterek alkottak.

Az Országház épületének pótolhatatlan rajzanyagát 1944-ben az ostrom elől az Országos Levéltár óvóhelyére helyezték át megőrzésre. A nagyközönség számára most kutathatóvá váló, több ládányi anyag nagy része 1947-ig visszakerült eredeti őrzési helyére, ahol ezt az állományt azóta is az Országgyűlés Hivatalának Műszaki Főosztálya őrzi és gondozza.

"Soltész-bibliográfia"

Dr. Soltész István, az Országgyűlés volt főtitkárának összeállításában ezidáig öt nyomtatott kiadást megért bibliográfia legújabb kiadása a könyvtár digitalizált dokumentumai között is megtalálható. A bibliográfia elektronikus változatban épül tovább, amelynek gondozását és bővítését a főtitkár úr iránymutatásával és közreműködésével, vele együttműködésben az Országgyűlési Könyvtár munkatársai végzik.

Fotótár

Az Országgyűlési Múzeum Fotó-, és Audovizuális Gyűjteménye azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a Múzeum tudományos és kiállítási, a Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság kiadói, illetve az Országgyűlés Hivatala programszervezési tevékenységét.

Elsődleges feladatköréből fakadóan a virtuális archívum az – elsősorban magyar – parlamentarizmussal összefüggő történeti és jelenkori eseményekről, helyszínekről, épületekről, műtárgyakról, dokumentumokról és személyekről tartalmaz képeket döntően digitális formában. Ily módon helyet kaptak a gyűjteményben a képviselőházi tagok, a házelnökök és történelmi személyiségek portréi, az Országház és a tér életéhez kapcsolódó események fotói (életképek, látképek), valamint az Országház épületéhez, mint művészeti alkotáshoz és az épület építéstörténetéhez kapcsolódó képanyagok.

A FotóTár mindemellett az Országgyűlési Múzeum archívumaként is szolgál, ebben a minőségében arra törekszik, hogy rekonstruálja a régi Parlamenti Múzeum gyűjteményeit, illetve gyűjtse és közzétegye a Múzeum tudományos tevékenységével, kiállításaival kapcsolatos vizuális anyagokat.

Nemzetiségi adatbázisok

  • Népszámlálási adatok keresése - Magyarország településeinek népszámlálási-etnikai adatbázisa
    Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.

  • Dokumentumkereső - Nemzetiségi Önkormányzatok Magyarországon
    Az adatbázis átfogó dokumentációt nyújt a nemzetiségi önkormányzatiságról, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó 13 nemzetiség önkormányzati, politikai, társadalmi életéről, belső viszonyairól és problémáiról. Az érdeklődők válogathatnak az országos és megyei napi- és hetilapok adatbázisba rendezett cikkeiből, tudományos folyóiratokban megjelent elemzésekből, valamint az állami szervek működése során keletkezett, a nemzetiségi önkormányzatokkal foglalkozó dokumentumokból. A gyűjtés évköre: 1994–2014.

  • Jogtár - Közép-európai kisebbségi jogtár
    Az MTA TK Kisebbségkutató Intézete által életre hívott kisebbségi jogtár célja annak számbavétele és összehasonlító elemzése, hogy Magyarországon és a szomszédos államokban, elsősorban a térségbeli rendszerváltások és függetlenség elnyerése után (1989-1991), és napjainkban, a 21. század elején, milyen jogi helyzetben élnek a hivatalosan nemzetiségként vagy kisebbségként elismert különböző nemzeti, etnikai közösségek.

Digitalizált Törvényhozási Tudástár

A Digitalizált Törvényhozási Tudástár (DTT) projekt keretében 5272 kötetet digitalizáltunk, összesen 2 millió oldal terjedelemben.

Digitalizáltuk a jog, a közigazgatás, a történettudomány, a nemzetpolitika és az Országgyűléssel foglalkozó szakirodalom jelentős dokumentumait, neves szerzők főként az 1867–1945 között megjelent, kiemelkedő műveit, és elérhetővé tettük az 1945 előtt megjelent jogi folyóiratok jelentős részét.

Jelentősen bővítettük a történeti jogforrás-állományt (közlönyök, döntvénytárak), amelyekből a legnagyobb döntvénytár sorozatokat digitalizáltuk. A hivatalos közlönyök körében a legjelentősebb minisztériumok hivatalos lapjait (belügyi, igazságügyi, külügyi, mezőgazdasági, oktatási és művelődési) választottuk ki digitalizálásra.

//